Regulamin

&1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując  w/w  czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w pokojach oraz na stronie internetowej www.nawigator.net.

&2. DOBA HOTELOWA

1. Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

3.  Zameldowanie odbywa się w godzinach od 14:00 do 21:00.

4. Apartament należy zdać w godzinach od 06:00 do 10:00.

5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej pod numerem telefonu 503 696 684. Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno może nie uwzględnić  życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów), lub w przypadku kiedy Goście nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.

6. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku nie dokonania  wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

7. W przypadku przebywania w pokojach lub apartamentach większej liczby osób niż zgłoszona podczas zameldowania, w dniu wykwaterowania zostanie automatycznie naliczona Klientowi opłata dodatkowa w wysokości 250 zł za każdą osobę  niezgłoszoną za każdą dobę pobytu.

&3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest uiszczenie należności za zarezerwowany pobyt.

2. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno przesyła klientowi potwierdzenie rezerwacji drogą poczty elektronicznej, formie sms lub za pośrednictwem witryny Booking.com.

3. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

4. Osoby niezameldowane nie  mogą przebywać w apartamentach.

5. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających na terenie obiektu.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeśli zostanie dokonana przedpłata o ustalonej wartości podczas rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku wynajmu w ofercie bezzwrotnej, w przypadku nie odwołania rezerwacji 14 dni przed przyjazdem, lub w przypadku nie dojazdu Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno zaliczka nie zostaje zwrócona.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania wynajmu obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno nie zwraca opłaty za pobyt.

&4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Gość może dokonać płatności za nocleg za pomocą gotówki, przelewu lub za pośrednictwem witryny Booking.com, korzystając z systemu płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

&5. USŁUGI

1. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno świadczy usługi zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.nawigator.net.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie pod numerem telefonu: 503 696 684 lub e-mail: nawigator.dzwirzyno@gmail.com co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.

3. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 503 696 684 lub e-mail: nawigator.dzwirzyno@gmail.com wykonywanie niezbędnych napraw niesprawności.

&6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność  materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną  odpowiedzialność  materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia  i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno może odmówić świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, urządzenia AGD, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

5. Obiektowi Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzecz wniesionych rzeczy przez Gościa do obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

&7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU: Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno

1. Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy  pozostawionych przez Gościa w apartamencie, lub skradzionych podczas włamania.

2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

&8. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokojach lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, mogą zostać odesłane na wskazany adres Gościa na jego koszt, po uprzednim kontakcie z obiektem. Artykuły spożywcze zostaną usunięte wraz z wymeldowaniem przez Gościa.

&9. CISZA NOCNA

1. Na terenie obiektu Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 6:00 rano.

&10. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmujemy telefonicznie: 503 696 684 lub za pomocą poczty e-mail: nawigator.dzwirzyno@gmail.com

3. Reklamacja powinna być zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w świadczonych usługach.

&11. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W całym obiekcie Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyłączeniem terenu na zewnątrz apartamentów.

2. W apartamentach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Obiekt Nawigator Apartamenty – Dźwirzyno dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

4. Zakazuje się na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.

6. W apartamentach zabronione jest korzystanie z grzałek elektrycznych, ogrzewaczy powietrza i  innych urządzeń stanowiących zagrożenie pożarem, a nie będących wyposażeniem standardowym apartamentu.

7. Po opuszczeniu apartamentu, uprasza się o informację  o zakończeniu pobytu (check-out).

&12. KARY UMOWNE

1. Zorganizowanie imprezy lub zakłócenie ciszy nocnej – 500zł.

2. Palenie papierosów wewnątrz apartamentu – 500 zł.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie – 250zł. (za każdą osobę / doba).

4. Przebywanie zwierząt w apartamencie – 500 zł.

5. Inne zdarzenia łamiące Regulamin – 500 zł.